Book published by Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth

Restricted to Books